• VTEM Image Show
PDF Yazdır e-Posta

YGS / LYS SÖZLÜĞÜ

OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI):
Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun genel ortalamasının üzerinde ise 500’e doğru büyür, ortalamanın altında ise 100’e doğru küçülür.

AOBP (AĞIRLIKLI ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI):
Öğrencinin hesaplanan OBP’ sinin aynı okuldan o yıl mezun olmuş öğrencilerin Üniversite Sınavlarında elde etmiş oldukları sonuçların ortalamasına göre ağırlıklandırılmış şeklidir. Okulun Üniversite Sınavlarındaki başarı ortalaması yükseldikçe öğrencinin AOBP’ si de doğru orantılı olarak yükselecektir.

HAM PUAN:
Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

YERLEŞTİRME PUANI:
Öğrencilerin Üniversite Sınavlarından aldıkları ham puanlara, AOBP’ lerinin 0,15 ile meslek liseli öğrencilerin alan içi tercihlerinde 0,15+0,06 ile çarpılarak ham puana eklenmesiyle elde edilen puana ise yerleştirme puanı denir.

YURT:
Şehir dışında bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencilere barınma hizmeti sağlayan kurumlara yurt denir. Yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlar dört gruba ayrılır: Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları, Üniversitelere bağlı yurtlar, Kamu kuruluşlarına bağlı yurtlar, Özel yurtlar.

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK):
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Yüksek Öğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkanı sağlayan kurumdur.

BURS:

Bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, devlet kurumları, özel şirketler, dernekler, vakıflar ve yerel yönetimler tarafından verilen karşılıksız paradır.

HARÇ:
Yükseköğretim öğrencilerinin dönem başlarında ödemek zorunda olduğu katkı payıdır.

ÖĞRENİM KREDİSİ:
Bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacıyla kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenciye üç ayda bir ödeme yapılır ve öğrenci mezun olduktan 2 yıl sonra aylık taksitler şeklinde borcunu öder.

KATKI KREDİSİ (HARÇ):
Katkı kredisine, öğrenim kredisinden farklı olarak öğrenciye nakit para ödenmez, ancak öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönemlik harç miktarı devlet tarafından karşılanır. Borcun geri ödenmesinde öğrenim kredisinde uygulanan yöntem aynen uygulanır.

SINAVSIZ GEÇİŞ:
Meslek liselerinde okuyan ya da bu okullardan mezun olan öğrencilerin, kendi bölümlerinin devamı niteliğinde olan ve ÖSYM’ce belirlenmiş meslek yüksek okullarına, sırasıyla mezuniyet yılı, okul türü, METEB, diploma notu ve son olarak ta doğum tarihleri baz alınarak yapılan bir elemeden sonra sınavsız olarak yerleştirilmesidir.

METEB (MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ):
Aynı il içerisinde yer alan Mesleki Orta Öğretim kurumları ve bunların devamı niteliğindeki Meslek Yüksek Okullarından oluşan bölgeye METEB denir. Her il bir METEB’ dir.

YATAY GEÇİŞ:
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir fakülte veya bölümünden başka bir yükseköğretim kurumunun aynı fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere yatay geçiş denir.

DİKEY GEÇİŞ:
İki yıllık eğitim sonunda Önlisans diploması veren meslek yüksek okullarını bitiren öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun veya başka üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerine, ÖSYM tarafından uygulanan DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ yi kazandıktan sonra geçmelerine dikey geçiş denir.

ÜNİVERSİTE:
Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimlerden oluşan bilimsel özerkliğe sahip öğretim kurumu.

FAKÜLTE:
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her birine fakülte denir.

BÖLÜM:
Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerden her birine bölüm denir.

YÜKSEKOKUL:
Çeşitli meslek kolları için kalifiye eleman yetiştiren yükseköğretim kurumudur.

ENSTİTÜ:
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumudur.

KAMPÜS:
Yerleşke; bir yüksek okulun ya da üniversitenin tüm birimleriyle üzerinde kurulmuş olduğu alana verilen isimdir.

ÖNLİSANS:
İki yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimidir.

LİSANS:
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimidir. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derecedir.

YÜKSEK LİSANS (MASTER):
Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derecedir.

DOKTORA:
Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak.

TEZ:
Yükseköğretim Kurumlarında öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp, akademisyenlerden oluşan bir heyet önünde savundukları bilimsel esere tez denir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:
Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olabilmek için yapmaları gereken bir yüksek lisans çeşididir. İki yıl süren bu eğitimin ardından adaylar öğretmenlik formasyonuna sahip olurlar.

PROFESÖR:
Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesidir.

DOÇENT:
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesidir.

YARDIMCI DOÇENT:
Üniversitelerde doçentten bir önceki basamakta bulunan öğretim üyesidir.

OKUTMAN:
Üniversitede yabancı dil, Türkçe ve İnkılap tarihi gibi ortak, zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanıdır.

ASİSTAN (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ):
Akademik piramidin ilk basamağında olan yüksek lisans ya da doktora öğrencisidir.

REKTÖR:
YÖK tarafından atanan üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden yönetimden, eğitim ve öğretimin eş güdümlü bir şekilde yürütülmesinden sorumlu profesördür.

DEKAN:
Üniversitelerde sadece bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesördür. (Örn. Mühendislik Fakültesi Dekanı)

ANA BİLİM DALI:
Üniversitelerde bölümlerin alt birim veya uzmanlık dallarıdır. (Örn. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı)

ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANS ÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAVI):
Lisans programını bitirdikten sonra eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilmek için girmek zorunda oldukları bir sınavdır.

TUS:
Tıp Fakültesinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen pratisyen hekimlerin girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Adaylar önce İngilizce dil sınavına girerler başarılı oldukları taktirde bilim sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRANSKRİPT:
Öğrencinin lisans eğitimi süresince almış olduğu derslerin toplamını, hangi dönemde alındığını, kaç krediye tekabül ettiğini, her dersin yıl sonu puanının ve tüm derslerin yıl sonu ortalamalarını içeren ayrıntılı bir karnedir.

ÇİFT ANADAL (ÇAP):
Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında eğer not ortalamaları yeterince yüksekse başka bir bölümün programını aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim öğretim programına Çift Anadal Programı denir.

VİZE:
Yükseköğretim kurumlarında uygulanan ara sınavdır.

FİNAL:
Yükseköğretim kurumlarında uygulanan dönem sonu sınavıdır.

ÇAN EĞİRİSİNİ:
Çan eğrisi bir not sistemidir. Öğrencinin notu ancak sınıf ortalamasının üzerinde ise ders geçmeye hak kazanır, öğrenci sınıf ortalamasının altında kaldığı taktirde dersi tekrar almak zorundadır.

DİPLOMA:
Belirli bir eğitim öğretim programı uygulayan bir kurumun öğrenciye öğrenim programını başarı ile tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için verdiği resmi belgedir.

HAZIRLIK:
Öğrencilere, belli bir öğretim programını izlemek veya belli bir okulda okumak için gerekli temel anlayış, bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla bir okula veya bir üniversiteye bağlı olarak açılan öğretim öncesi sınıftır.

ERASMUS:
Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Bununla üniversite öğrencilerinin diğer Dünya ülkelerinin akademik birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversiteler arası dayanışmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. (Bu program 3 ile 12 ay arasında uygulanır, misafir oldukları üniversiteler öğrencilerden harç parası talep etmez)

ÖSYM (ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ):
Yükseköğretim kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan, uygulayan, bilimsel kriterlere göre değerlendiren ve bu değerlendirme sonucunda adayların yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapan yükseköğretim kurumuna bağlı bir kuruluştur.

YÖK (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU)
:
Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir devlet kurumudur.

ÖRGÜN EĞİTİM:
Zaman ve mekan olarak belirli sınırlar içerisinde (okul niteliği taşıyan yerler) yürütülen, öğrencilerin genel ve özel bilgilerle donatıldığı belli kanunlara göre şekillendirilen eğitim biçimidir.

İKİNCİ ÖĞRETİM:
İkinci öğretim birçok üniversite ve yüksek öğretim kurumunda örgün eğitime paralel ve eşdeğer olarak yürütülen bir öğretim türüdür. İkinci öğretim programına kayıt yaptıran bir öğrenci aynı okulda örgün eğitim alan diğer bir öğrenciye göre daha yüksek miktarda harç öder ve derslerine akşam saatlerinde ya da hafta sonunda devam eder.